Kutlu Kitabımız Kur'an-ı Kerim
Sizin En Hayırlınız Kur'an-ı Kerimi Öğrenen ve Öğretenlerinizdir.
Hz Muhammed SAV

Esma Ül Hüsna

ESMA ANLAMI
ALLAH C.C. O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır
ER RAHMAN C.C. Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlûkatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kâfir olsun hiçbir mahlûkatından esirgemeyen
ER RAHIYM C.C. Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek
EL MELÎK C.C. Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan  
EL KUDDÛS C.C. Bütün eksikliklerden arınmış, temiz hiç bir lekesi olmayan, bütün mahlukatını maddi ve manevi kirlerden arındıran, aynı zamanda bu tip beşeri sıfatlardan münezzeh, en Mukaddes olan  
ES SELÂM C.C. Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olan  
EL MÜ’MIN C.C. Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan  
EL MUHEYMÎN C.C. Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren
EL AZÎYZ C.C. Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olan
EL CEBBÂR C.C. Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan
EL MUTEKEBBÎR C.C. Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan
EL HALÎK C.C. Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayan
EL BÂRÎ C.C. Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratan
EL MUSAVVÎR C.C. Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller veren
EL GAFFÂR C.C. Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayan
EL KAHHÂR C.C. Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan
EL VEHHÂB C.C. Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayan
ER REZZÂK C.C. Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayan
EL FETTÂH C.C. Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açan
EL ALÎYM C.C. Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilminin ezeli ve ebedi olmayan
EL GÂBÎZ C.C. Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren
EL BÂSÎD C.C. İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık veren
EL HÂFÎZ C.C. Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşüren
ER RAFÎ’ C.C. Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren
EL MÛÎZ C.C. İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan
EL MUZÎL C.C. Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştiren
ES SEMÎ’ C.C. İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tün Dualarını duyan
EL BASÎYR C.C. Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören
EL HAKEM C.C. Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren
EL ADL C.C. Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden
EL LATÎF C.C. Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapan
EL HABÎYR C.C. Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan
EL HALÎYM C.C. Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan
EL AZÎYM C.C. Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayan
EL GAFÛR C.C. Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çok
 ŞEKÛR C.C. Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap veren
EL ALÎYY C.C. Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan
EL KEBÎYR C.C. Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan
EL HAFÎZ C.C. Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyan
EL MUGÎYD C.C. Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen
EL HASÎYB C.C. Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan
EL CELÎYL C.C. Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan
EL KERÎYM C.C. Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapan
ER RAKÎYB C.C. Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarına bırakmayan   
EL MÜCÎYB C.C. Kullarının kendisine yaptığı bütün Dua ve niyazlara karşılık veren
EL VASÎ’ C.C. İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış
EL HAKÎYM C.C. Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan
EL VEDÛD C.C. Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olan
EL MECÎYD C.C. Şanı büyük,şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galib olan
EL BÂÎS C.C. Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderen
ES ŞEHÎYD C.C. Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olan
EL HAKK C.C. Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan,varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan
EL VEKÎYL C.C. Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet eden
EL KAVİY C.C. Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü
EL METÎYN C.C. Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen
EL VELÎY C.C. Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan
EL HAMÎYD C.C. Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği ve şükür ve hamde tek layık olan
EL MUHSÎ C.C. Sayan,yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilen
EL MUBDÎÜ C.C. Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratan
EL MUÎD C.C. Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten
EL MUHYÎ C.C. Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat,sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren
EL MÜMÎYT C.C. Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan
EL HAYY C.C. Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten
EL HAYYUM C.C. Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan
EL VACÎD C.C. Vücuda getiren, zengin ve daima mevcud olan
EL MACÎD C.C. Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, ulu
EL VAHÎD          
EL EHAD C.C.
Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
ES SAMED C.C. Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh
EL KÂDÎYR C.C. İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret sahibi
EL MUKTEDÎYR C.C. Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten
EL MUKADDÎM C.C. İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini arttıran
EL MUAHHÎR C.C. İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen
EL EVVELÜ C.C. Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan
EL AHÎRU C.C. Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam edecek, ebedi olan
EZ ZAHÎRU C.C. Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan, varlığından şüphe duyulmayan
EL MUTEALÎ C.C. Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan
EL BÂTINU C.C. Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen
EL VALÎ C.C. Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden
EL BERR C.C. Kullarına karşı çok şefkatli, lütufu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen
ET TEVVÂB C.C. Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan
EL MÜNTEKÎM C.C. Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olan
EL AFUVV C.C. Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve affedecek olan
ER RAÛF C.C. Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları esirgeyen ve lütufkar
MALÎK'ÜL MÜLK C.C. Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan
ZÜ’L CELÂLΠ  VEL ÎKRÂM C.C. Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi
EL MUKSÎT C.C. Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren
EL CÂMÎU C.C. İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya getiren
EL GANÎ C.C. Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç
EL MUĞNÎ C.C. İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını gideren
EL MANÎ’ C.C. Olmasını istemediği şeyleri engelleyen
ED DÂRR C.C. Elem ve zarar verici şeyleri yaratan
EN NAFÎ’ C.C. Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan
EN NÛR C.C. Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran, alemleri aydınlatan
EL HÂDÎ C.C. Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren
EL BEDÎ’U C.C. Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan
EL BÂKÎ C.C. Varlığının sonu olmayan, ebedi olan
EL VÂRÎS C.C. Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes öldükten sonra her şey onun olacak
ER REŞÎT C.C. Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve sebebe göre sonuçlandıran
ES SABÛR C.C. Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların tövbe etmelerini bekleyen
2 62