Kutlu Kitabımız Kur'an-ı Kerim
Sizin En Hayırlınız Kur'an-ı Kerimi Öğrenen ve Öğretenlerinizdir.
Hz Muhammed SAV

Sureler

Sıra No Sure Adı Ayet Sayısı Sayfa
1   Fâtiha 
2   Bakara(*)  286  2
3   Âl-i İmrân(*)  200  49  
4   Nisâ(*)  176  76  
5   Mâide(*)  120  105  
6   En’âm  165  127  
7   A’râf  206  150  
8   Enfâl(*)  75  176  
9   Tevbe(*)  129  186  
10   Yûnus  109  207  
11   Hûd  123  220  
12   Yûsuf   111  234  
13   Ra’d  43  248  
14   İbrahim  52  254  
15   Hicr  99  261  
16   Nahl 128  266  
17   İsrâ  111  281  
18   Kehf  110  292  
19   Meryem  98  304  
20   Tâ-Hâ  135  311  
21   Enbiyâ  112  321  
22   Hac(*)  78  331  
23   Mü’minûn  118  341  
24   Nûr(*)  64  349  
25   Furkân  77  358  
26   Şu’arâ  227  366  
27   Neml  93  376  
28   Kasas  88  384  
29   Ankebût  69  395  
30   Rûm  60  403  
31   Lokman  34  410  
32   Secde  30  414  
33   Ahzâb(*)  73  417  
34   Sebe’  54  427  
35   Fâtır  45  433  
36   Yâsîn  83  439  
37   Sâffât  182  445  
38   Sâd  88  452  
39   Zümer  75  457  
40   Mü’min  85  466  
41   Fussilet  54  476  
42   Şûrâ  53  482  
43   Zuhruf  89  488  
44   Duhân  59  495  
45   Câsiye  37  498  
46   Ahkâf  35  501  
47   Muhammed(*)  38  506  
48   Fetih(*)  29  510  
49   Hucurât(*)  18  514  
50   Kâf  45  517  
51   Zâriyât  60  519  
52   Tûr 49  522  
53   Necm  62  525  
54   Kamer  55  527  
55   Rahmân  78  530  
56   Vâkı’a  96  533  
57   Hadîd(*)  29  536  
58   Mücâdele(*)  22  541  
59   Haşr(*)  24  544  
60   Mümtehine(*)  13  548  
61   Saff(*)  14  550  
62   Cum’a(*)  11  552  
63   Münâfikûn(*)  11  553  
64   Teğâbun(*)  18  555  
65   Talâk(*) 12  557  
66   Tahrîm(*)  12  559  
67   Mülk  30  561  
68   Kalem  52  563  
69   Hâkka 52  565  
70   Me’âric 44  567  
71   Nûh 28  569  
72   Cin 28  571  
73   Müzzemmil 20  573  
74   Müddessir 56  574  
75   Kıyâme 40  576  
76   İnsan(*) 31  577  
77   Mürselât 50  579  
78   Nebe’ 40  581  
79   Nâzi’ât 46  582  
80   Abese 42  584  
81   Tekvîr 29  585  
82   İnfitâr 19  586  
83   Mutaffifîn 36  587  
84   İnşikâk 25  588  
85   Bürûc 22  589  
86   Târık 17  590  
87   A’lâ 19  591  
88   Gâşiye 26  591  
89   Fecr 30  592  
90   Beled 20  593  
91   Şems 15  594  
92   Leyl 21  595  
93   Duhâ 11  595  
94   İnşirâh 596  
95   Tîn 596  
96   Alak 19  597  
97   Kadr 598  
98   Beyyine(*) 598  
99   Zilzâl(*) 599  
100   Âdiyât 11  599  
101   Kâri’a 11  600  
102   Tekâsür  600  
103   Asr 601  
104   Hümeze 601  
105   Fil 601  
106   Kureyş  602  
107   Mâ’ûn 602  
108   Kevser 602  
109   Kâfirûn 603  
110   Nasr(*) 603  
111   Tebbet 603  
112   İhlâs 604  
113   Felâk(*) 604  
114   Nâs(*) 604  
Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medine'de, diğer sureler Mekke'de inmiştir.
1 35